Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1: Definities
Artikel   2: Identiteit van de ondernemer
Artikel   3: Toepasselijkheid
Artikel   4: Het aanbod
Artikel   5: De overeenkomst
Artikel   6: Herroepingsrecht
Artikel   7: De prijs
Artikel   8: Conformiteit en garantie
Artikel   9: Levering en uitvoering
Artikel 10: Privacy van de koper
Artikel 11: Klachtenregeling
Artikel 12: Geschillen

Artikel 1: Definities

1.1. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de betekenis zoals hieronder vermeld:
Semoda: de onderneming zoals beschreven in paragraaf 1, een online winkel met kleding, accessoires & Lifestyle producten,
Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten van Semoda bestelt via de website www.semoda.nl 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Semoda en de consument ten aanzien van de levering van de producten;
Levering: het moment dat de koper of een derde die handelt namens de koper daadwerkelijk bezit neemt van en controle krijgt over de producten;
Herroepingsrecht de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Naam: Semoda
Adres: STRAAT
POSTCODE, WOONPLAATS
Telefoonnummer: +31 (0)6
Email adres:info@semoda.nl
Kamer van Koophandel nummer:
Btw-identificatienummer:


Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Semoda en consument.

3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 
3.3. Door het plaatsen van een bestelling gaat de koper uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.Artikel 4: Het aanbod

 1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van verzending;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 

Artikel 5: De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Semoda.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Semoda onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Semoda zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen. 

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Semoda retourneren, conform de door Semoda verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Semoda. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 1. Indien de klant na afloop van de 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Semoda heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Semoda dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 7: De prijs

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief betaal- of vrachtkosten; deze worden apart vermeld.

 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Semoda niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leverenArtikel 8: Conformiteit en Garantie

 1. Semoda garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 2. Een door Semoda verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Semoda kan doen gelden.

 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 10 dagen na levering aan Semoda schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 4. De garantietermijn van Semoda komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Semoda is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.Artikel 9: Levering en uitvoering

 1. Semoda zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Semoda kenbaar heeft gemaakt.

 3. Semoda zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Semoda tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 10: Privacy van de koper

 1. Semoda behandelt alle persoonsgegevens die zij ontvangt van de koper als persoonlijk en vertrouwelijk. Semoda gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en de betaling en levering van de producten. Semoda is ook bevoegd gebruik te maken van de persoonsgegevens voor haar eigen promotieactiviteiten, zoals nieuwsbrieven e.d.

 2. Semoda zal de persoonsgegevens van de koper niet bekendmaken aan enige derden anders dan partijen betrokken bij de betaling en verzending van de producten.
Artikel 11: Klachtenregeling

 

 1. Ingeval de koper een klacht, vragen over deze algemene voorwaarden heeft, kan de koper contact opnemen met Semoda via de contactgegevens vermeld in paragraaf 1 van deze algemene voorwaarden.

 2. Bij Semoda ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Semoda binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Artikel 12: Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en enige overeenkomsten die daarmee verband houden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.